RAPORT SPOŁECZNY 2019

O raporcie

Każdego roku regularnie informujemy o naszych działaniach niefinansowych w ramach raportów odpowiedzialnego biznesu Grupy Deutsche Telekom (DT). Nasze dotychczasowe działania w sferze społecznej odpowiedzialności przedstawiliśmy w skrótowych podsumowaniach, dostępnych tutaj. Od 2019 r. postanowiliśmy regularnie sporządzać kompleksowe raporty społeczne. Niniejsze opracowanie jest naszą pierwszą publikacją o takim charakterze. Chcemy, aby nasi interesariusze, nasze otoczenie mogli poznać T-Mobile, nasze przedsięwzięcia i ich rezultaty. Chcemy podkreślić w ten sposób, że odpowiedzialny biznes to dla nas długofalowe zobowiązanie do działania na rzecz otoczenia.

GRI [
  • 102-46
  • 102-50
  • 102-52
  • 102-54
  • 102-56
]

Raport został przygotowany zgodnie ze standardami GRI (Global Reporting Initiative): opcja Core i obejmuje swym zakresem działania T-mobile Polska w 2019 r. Raport został poddany zewnętrznej weryfikacji. W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego wyłoniliśmy firmę certyfikującą Bureau Veritas Polska sp. z o.o., która specjalizuje się w tego typu usługach. Finalny krztałt raportu został zaakceptowany przez Zarząd. W związku z podjętym zobowiązaniem na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w raporcie wskazujemy również informację o wypełnianiu wybranych celów SDGs. Planujemy zgodnie z naszą strategią, wydawać raport w cyklach rocznych.

Proces powstawania raportu został podzielony na kilka etapów, dzięki którym udało nam się wybrać istotne kwestie. W procesie tworzenia raportu i wyboru tematów wspierała nas firma doradcza Go Responsible. Do wyboru tematów zaangażowaliśmy grupę pracowników. Podczas spotkania, które odbyło się 25 lutego 2020 r. w siedzibie firmy, przedstawiciele kadry zarządzającej reprezentujący wybrane obszary, podczas dyskusji  określili tematy istotne z perspektywy firmy. Dodatkowo do oceny kwestii istotnych potrzebnych do opisania w raporcie, do udziału w anonimowej ankiecie zaproszono grono 100 naszych bezpośrednich interesariuszy, m.in. kadrę zarządzającą, pracowników sklepów, call centre oraz pracowników z różnych regionów, franczyzobiorców, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, Deutsche Telekom, Ministerstwo Cyfryzacji, regulatora, media, firmy konkurencyjne oraz organizacje biznesowe i branżowe.  W proces zaangażowało się 48 osób. Na podstawie spotkania oraz analizy wewnętrznej, opracowaliśmy listę kluczowych zagadnień do ujęcia w tegorocznym raporcie.

GRI [
  • 102-44
  • 102-47
]

Istotne aspekty ważne dla firmy i otoczenia uwzględnione w raporcie:

CZYNNIKI CZYNNIKI

Zaraportowane zostały tematy wskazane jako bardzo istotne zarówno przez interesariuszy, jak i firmę.

GRI [
  • 102-53
]

Kontakt

T‑Mobile Polska S.A.
Siedziba: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Marlena Czaplak – Książek

marlena.czaplak@t-mobile.pl

Olga Wółkiewicz

olga.wolkiewicz@t-mobile.pl

GRI [
  • 102-55
]

Indeks wskaźników GRI

NR WSKAŹNIKA NAZWA WSKAŹNIKA STOPIEŃ RAPORTOWANIA KOMENTARZ
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016
GRI 102-1 Link Nazwa organizacji pełny
GRI 102-2 Link Główne marki, produkty lub usługi pełny
GRI 102-3 Link Lokalizacja siedziby głównej organizacji pełny
GRI 102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja, i nazwy tych krajów pełny T-Mobile działa na terenie Polski, natomiast Grupa Deutsche Telekom jest obecna w 34 krajach na świecie
GRI 102-5 Forma własności i forma prawna organizacji pełny Spółka akcyjna
GRI 102-6 Obsługiwane rynki pełny Polska
GRI 102-7 Link Skala działalności częściowo
GRI 102-8 Link Informacja o pracownikach pełny
GRI 102-9 Link Łańcuch wartości pełny
GRI 102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw pełny Nie dotyczy
GRI 102-11 Link Zasada ostrożności pełny
GRI 102-12 Link Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację pełny
GRI 102-13 Link Członkostwo w stowarzyszeniach pełny
Strategia
GRI 102-14 Link Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla pełny
GRI 102-15 Link Najważniejsze wpływy, jakie organizacja ma na otoczenie, ryzyka i szanse częściowo
Etyka i uczciwość
GRI 102-16 Link Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacji pełny
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40 Link Lista grup interesariuszy organizacji pełny
GRI 102-41 Link Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi pełny
GRI 102-42 Link Identyfikacja i wybór interesariuszy angażowanych przez organizację pełny
GRI 102-43 Link Podejście do angażowania interesariuszy częściowo
GRI 102-44 Link Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy pełny
Informacje o raporcie
GRI 102-45 Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym pełny Nie dotyczy
GRI 102-46 Link Proces definiowania treści raportu pełny
GRI 102-47 Link Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu pełny
GRI 102-48 Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przyczyny korekt pełny Nie dotyczy
GRI 102-49 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu pełny Nie dotyczy
GRI 102-50 Link Okres raportowania pełny
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu pełny Nie dotyczy
GRI 102-52 Link Cykl raportowania pełny
GRI 102-53 Link Kontakt w sprawie raportu pełny
GRI 02-54 Link Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI Standards pełny
GRI 102-55 Link Indeks treści GRI pełny
GRI 102-56 Link Weryfikacja zewnętrzna pełny
Wskaźniki szczegółowe
Pośredni wpływ ekonomiczny 2016
GRI 103-1 Link Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń pełny
GRI 103-2 Link Podejście do zarządzania i jego elementy pełny
GRI 103-3 Link Ewaluacja podejścia do zarządzania pełny
GRI 203 Pośredni wpływ ekonomiczny 2016
GRI 203-1 Link Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi częściowo
Zapobieganie korupcji
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016
GRI 103-1 Link Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń pełny
GRI 103-2 Link Podejście do zarządzania i jego elementy pełny
GRI 103-3 Link Ewaluacja podejścia do zarządzania pełny
GRI 205 Polityka antykorupcyjna 2016
GRI 205-2 Link Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji pełny
Zachowania antykonkurencyjne
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016
GRI 103-1 Link Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń pełny
GRI 103-2 Link Podejście do zarządzania i jego elementy pełny
GRI 103-3 Link Ewaluacja podejścia do zarządzania pełny
GRI 206 Zachowania antykonkurencyjne 2016
GRI 206-1 Link Kroki prawne podjęte wobec organizacji z powodu naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych pełny Nie zostały podjęte kroki prawne wobec organizacji.
Energia
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016
GRI 103-1 Link Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń pełny
GRI 103-2 Link Podejście do zarządzania i jego elementy pełny
GRI 103-3 Link Ewaluacja podejścia do zarządzania pełny
GRI 302 Energia 2016
GRI 302-1 Link
Link
Zużycie energii w organizacji częściowo
Społeczności lokalne
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016
GRI 103-1 Link
Link
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń pełny
GRI 103-2 Link
Link
Podejście do zarządzania i jego elementy pełny
GRI 103-3 Link Ewaluacja podejścia do zarządzania pełny
GRI 413 Społeczności lokalne 2016
GRI 413-1 Link

Link

Oddziały organizacji, które angażują społeczność lokalną, badają wpływ na nią i posiadają programy rozwoju pełny
Zdrowie i bezpieczeństwo klientów
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016
GRI 103-1 Link Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń pełny
GRI 103-2 Link Podejście do zarządzania i jego elementy pełny
GRI 103-3 Link Ewaluacja podejścia do zarządzania pełny
GRI 416 Zdrowie i bezpieczeństwo klientów 2016
GRI 416-2 Przypadki niezgodności z regulacjami związane z wpływem produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo pełny Nie było przypadków niezgodności
Marketing i znakowanie
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń pełny
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy pełny
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania pełny
GRI 417 Marketing i znakowanie produktów 2016
GRI 417-3 Przypadki niezgodności z regulacjami dotyczącymi komunikacji marketingowej pełny Nie było przypadków niezgodności
Prywatność klienta
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016
GRI 103-1 Link Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń pełny
GRI 103-2 Link Podejście do zarządzania i jego elementy pełny
GRI 103-3 Link Ewaluacja podejścia do zarządzania pełny
GRI 418 Prywatność klienta 2016
GRI 418-1 Link Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów pełny

Wyniki wyszukiwania