RAPORT SPOŁECZNY 2019

Bezpieczne dziecko w sieci

Do naszych działań stale poszukujemy partnerów, aby dzięki współpracy jeszcze lepiej odpowiadać na pojawiające się zagrożenia.

Jesteśmy sygnatariuszem porozumień branżowych dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z usług telekomunikacyjnych przez dzieci i młodzież.

W październiku 2019r. T-Mobile wraz z przedstawicielami instytucji państwowych, mediów i pozostałych operatorów telekomunikacyjnych oraz Rzecznik Praw Dziecka podpisali Deklarację Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci. Zakłada ona podjęcie działań na rzecz ochrony dzieci przed cyberprzemocą w trzech obszarach:

wypracowanie rozwiązań eliminujących możliwości czerpania korzyści finansowych z cyberprzemocy i propagowania szkodliwych dla dzieci i młodzieży treści,

promowanie wartościowych treści w Internecie oraz propagowanie rozwiązań technicznych, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z sieci,

usprawnienie wymiany informacji pomiędzy dostawcami treści i usług świadczonych w Internecie, a podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie i zwalczanie nielegalnych treści.

Wyniki wyszukiwania