RAPORT SPOŁECZNY 2019

Etyka i compliance

Wszyscy pracownicy Grupy Deutsche Telekom kierują się w swojej pracy wspólnymi wartościami i wysokimi standardami.

GRI [
  • 102-16
]

Pracowników T-Mobile charakteryzuje uczciwość, etyczne działanie oraz odpowiedzialność osobista. Zasady etycznego postępowania w miejscu pracy wyznacza nam Kodeks Etyki. Reguluje on również zasady postępowania w relacjach ze wszystkimi interesariuszami.

Kodeks Etyki Biznesu stosowany w T-Mobile jest w pełni oparty na Pięciu Zasadach Postępowania Grupy Deutsche Telekom:

Wykraczamy ponad oczekiwania naszych klientów.

Szanujemy siebie nawzajem i działamy etycznie.

Cenimy różne pomysły – działamy jako jeden zespół.

Tworzymy najlepsze warunki do osiągania wyników i rozwoju.

T to ja – możesz na mnie liczyć.

Przyświecają nam również stosowane przez całą grupę Deutsche Telekom standardy wyrażone w Kodeksie Etycznym:

  • Ład korporacyjny – przestrzeganie regulacji prawnych oraz międzynarodowych standardów.
  • Relacje w biznesie zarówno wobec sektora prywatnego jak i strefy publicznej.
  • Zapobieganie konfliktom interesów.
  • Używanie własności firmy do celów prywatnych.
  • Postępowanie z informacjami.

W 2019 r. pracowaliśmy nad aktualizacją naszych zasad postępowania i wartości wewnętrznych. Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu licznej grupy pracowników powstało sześć nowych zasad postępowania obowiązujących od początku 2020 r.:

Bądź z klientem

Osiągaj cele

Działaj z szacunkiem

Jesteśmy w tym razem

Możesz na mnie polegać

Bądź ciekaw

GRI [
  • 205-2
  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
]

Zapobieganie wszelkim zjawiskom o charakterze korupcji lub konfliktu interesów stanowi ważny element naszego ładu korporacyjnego. Polityka firmy w tym zakresie została jasno sprecyzowana w regulacjach wewnętrznych, przede wszystkim w Code of Conduct. Aby nie dopuścić do nadużyć dbamy o transparentność w relacjach z kontrahentami oraz edukujemy pracowników w zakresie zgodności z prawem oraz wartościami etycznymi Grupy Deutsche Telekom. Przestrzeganie przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych monitoruje Zespół Departamentu Zarządzania Zgodnością, który tworzy także materiały edukacyjne dotyczące przeciwdziałania korupcji.

Wszyscy pracownicy T-Mobile zatrudnieni na umowę o pracę oraz zarząd i kadra zarządzająca, biorą udział w szkoleniach z etyki. Zapoznają się również z obowiązującymi w firmie zasadami antykorupcyjnymi. W szkoleniach bierze udział również część pracowników zatrudnionych w oparciu o inne typy umowy. Planujemy w przyszłości organizowanie szkoleń dla wszystkich pracowników niezależnie od rodzaju umowy. Nowi pracownicy w ramach onboardingu przechodzą obowiązkowe szkolenia dotyczące etyki i zasad antykorupcyjnych. 9 grudnia Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. W całej Grupie Deutsche Telekom z tej okazji przypominane są wartości i zasady związane z etycznym działaniem w biznesie.

Każdy pracownik ma możliwość zadania pytania w  przypadku braku pewności, jak powinien postąpić w konkretnym przypadku.

W tym celu działa specjalny portal doradczy Compliance Desk, który pomaga znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące wytycznych oraz sytuacji, w których pracownik nie jest pewien, jak ma się zachować bądź interpretować wewnętrzne procedury.

Pracownicy mają również możliwość zgłaszania naruszenia zasad czy niewłaściwych zachowań w firmie – również w formie anonimowej na specjalnie dedykowanej platformie. Osoby zgłaszające takie przypadki, działające w dobrej wierze i zgodnie z posiadaną wiedzą, nie muszą obawiać się negatywnych konsekwencji, jeżeli same nie złamały obowiązujących zasad postępowania. Zgłoszenia należy dokonać przekazując informację przełożonemu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub anonimowo za pośrednictwem portalu Tip-off (Tell me!). Wszelkie zgłoszone informacje mają charakter ściśle poufny i są rozpatrywane wyłącznie przez specjalnie wyszkolonych pracowników, których obowiązuje zachowanie tajemnicy. Rozpatrywanie tego typu zgłoszeń odbywa się w sposób poufny i mający na celu zweryfikowanie sytuacji oraz zaplanowanie działań niwelujących tego typu zagrożenia w przyszłości.

Wyniki wyszukiwania